Hvorfor dette Borgerforslag?

 

Folkesundheden er truet af skadelige påvirkninger fra trådløs teknologi. For især at beskytte gravide, børn og unge skal der indføres helbredssikre grænseværdier. Nyere forskning viser, at trådløs teknologi forårsager biologiske skader på DNA, forplantning, nervesystemet, immunforsvaret, forårsager kræft og generelle helbreds forstyrrelser. Forskning viser, at skaderne sker ved lavere niveauer end gældende grænseværdier.

Paragraffer til behandling

Derfor foreslås det at følgende paragraffer behandles af det danske Folketing.

  • 1.Folketinget pålægger Regeringen at anvende forsigtighedsprincippet ved indførelse af reviderede og stærkt reducerede helbredssikre eksponeringsgrænser for mobilstråling/WiFi/EMF/EMR/RFR.

Stk.1.Regeringen pålægger Sundhedsstyrelsen at nedsætte et uafhængigt, internationalt og bredt sammensat videnskabeligt panel, der skal gennemgå seneste videnskab på området efter gængse principper for miljømæssig risikovurdering.

  • 2.Regeringen pålægger Sundhedsstyrelsen at rette sig efter forskningspanelets resultater og afsætte reviderede eksponeringsgrænser for det offentlige rum, samt udarbejde vejledninger for sikker brug af trådløs teknologi som dækker alle målgrupper.
  • 3.Regeringen pålægger Sundhedsstyrelsen at afsætte individuelle grænser som beskytter udsatte grupper. Disse benævnes herefter ‘Opmærksomhedsgrænser’.

Stk1.Der afsættes Opmærksomhedsgrænser for følgende grupper: børn, unge, gravide, langtids eksponerede, erhvervsmæssigt eksponerede og elektro-hypersensitive m.m.

Stk.2.Opmærksomhedsgrænser vægter mellem feltstyrke, feltfrekvens, eksponeringstid og målgruppe.

Stk.3.Alle offentlige og private virksomheder pålægges ansvar for at overholde Opmærksomhedsgrænserne.

Stk 3a.Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 472 af 25. maj 2016, ‘Bekendtgørelse om eksponering for elektromagnetiske felter i forbindelse med arbejdet’ revideres til at omfatte Opmærksomhedsgrænserne.

  • 4.Det skal være muligt og uden meromkostning for forbrugeren at forlange trådløse energimålere erstattet af kablet aflæsning.

Vore nuværende eksponeringsgrænser beskytter ikke befolkningen

Vore nuværende eksponeringsgrænser i Danmark for stråling er oprindeligt fastsat fra ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) baseret på mangelfuldt og utidssvarende forskning fra 1998. ICNIRP vejleder bl.a. WHO og EU på området vedr. ikke-ioniserende stråling og sundhed. Ikke-ioniserende stråling omfatter stråling fra mobilmaster, mobiltelefoner, DECT-telefoner, babyalarmer og andet trådløs teknologi.

I et senere dokument fra 2002 ”ICNIRP Statement, General approach to protection against non-ionising radiation” står der, at børn, ældre og kronisk syge forventes at være mindre tolerante over for visse former for ikke-ioniserende stråling, og at der bør vedtages en passende reduktionsfaktor ud fra nuværende videnskabelig evidens. Trods denne udmelding har de danske myndigheder ikke foretaget sig yderligere.

WHO’s kræftforskningspanel IARC har i 2011 klassificeret EMF/RFR som ”2B- muligvis kræftfremkaldende for mennesker”.

Andre forskergrupper bl.a.:

-Bioinitiativ rapporten fra 2012 (29 forskere fra 10 lande)

-The International EMF Scientist Appeal 2015 (230 forskere fra 41 lande)

-Scientist Appeal for 5G Moratorium 2017 (180 forskere fra 36 lande)

-US National Toxicology Program 2016

-European Academy of Environmental Medicine (EUROPAEM) 2016

-Austrian Medical Association 2012

dokumenterer, at elektromagnetiske felter og mobilstråling, langt under vore nuværende grænser, er sundhedsskadelige.

Konklusionerne i disse rapporter, at eksponering for lav-intense elektromagnetiske felter og pulserende elektromagnetiske felter langt under vore nuværende grænser kan forårsage en række sundhedsproblemer og sygdomstilstande; som hjernekræft, kræft i almindelighed, DNA skader, nedsættelse af reproduktive evner, skader på centralnervesystemet, det autonome nervesystem, immunsystemet.

Hvilke tiltag skal der til for at beskytte befolkningen?

Forskergrupperne opfordrer til opmærksomhedsgrænser, som kan beskytte folkesundheden, standsning af 5G teknologi, afskaffelse af wifi i børneinstitutioner og opfordrer til mere forskning på området.

Flere forskere opfordrer således IARC under WHO til at klassificere EMR/RFR som ”2A- sandsynligvis kræftfremkaldende for mennesker”.

I april 2009 opfordrede en resolution vedtaget af Europa-Parlamentet til en revision af EMF grænseværdierne i EU-Rådets anbefaling fra 1999, som var baseret på retningslinjerne fra ICNIRP, med henvisning til BioInitiative rapporten (EU-Parlamentet 2009).

I maj 2011 vedtog Europarådets Parlamentariske Forsamling en resolution “De potentielle farer ved elektromagnetiske felter og deres effekt på miljøet” (PACE 2011). Rapporten opfordrer til en række foranstaltninger for at beskytte mennesker og miljø, især fra højfrekvente elektromagnetiske felter.

WHO anslog i 2004, at mellem 3-6% af befolkningen er ramt af symptomer forbundet med elektrohypersensitivitet, og i dag kan tallet sandsynligvis vurderes højere.

Hvilke lande har taget initiativer til at beskytte deres befolkninger?

En række andre lande som vi kan sammenligne os med har allerede indført reguleringer og oplysningskampagner for at beskytte deres befolkninger mod utilsigtede skader forårsaget af eksponering for trådløse teknologier og EMF.

Israel, hvor mobiltelefoner er forbudt i børnehaver og skoler og der opfordres til at skoler har kablet kommunikationsforbindelser fremfor wifi.

Frankrig, hvor al brug af mobiltelefoner i skoler er forbudt fra 2018.

Rusland og Kina, som har en generelle eksponeringsgrænse på mindre en 10% af den værdi, vi bruger i Danmark.

Østrig, Sundhedsmyndighederne i Salzburg anbefaler at trådløs teknologi ikke anvendes i skoler og børnehaver.

Cypern, 2017 Direktivet fra Ministeren for Kultur og Uddannelse. Forbud mod Wi-Fi i børnehaver, og fjernelse af Wi-Fi fra folkeskoler og stands udrulning af trådløse teknologier

Bruxelles, miljømæssige normer for stråling er 50 gange strengere end standarderne fastsat af ICNIRP

 

Forslag stillet af:
Kontaktoplysninger:
Donald Malcolm MacintyreTårnby
Medstillere:
Kontaktoplysninger:
Mads Møller Wedel-IbsenAabenraa
E-mail: info@mayday-info.dkTlf.nr.: 73664060
Christina Funch MellgrenSvendborg
E-mail: kontakt@ehsf.dkTlf.nr.: 62251128
Trine Lisbet JørgensenHelsingør
E-mail: fmsd@fmsd.dk